Δελτίο Τύπου - ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τους μικρούς ορεινούς Δήμους

Η ΠΕΔ ΔΕ  στην πρόσφατη συνεδρίασή της , ενημερώθηκε και αποφάσισε στην υιοθέτηση  και  στην προώθηση πολύ σημαντικών προτάσεων που αφορούν την Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Πολιτικής για τους Μικρούς Ορεινούς Δήμους και τις ευρύτερες περιοχές τους.    

Η  οριζόντια  δημόσια  πολιτική  που  έχει  ως  στόχο  τη  διαφοροποίηση  των ρυθμίσεων, των διοικητικών μέτρων, των προγραμμάτων, των έργων και των δράσεων  των  τομεακών  δημόσιων  πολιτικών  στους  μικρούς  ορεινούς  Δήμους και  γενικότερα  στις  ορεινές  περιοχές,  λόγω  της  «ορεινότητάς»  τους, απαιτεί μια οριζόντια προσέγγιση. Η  προσέγγιση  αυτή  πρέπει  να  αντιμετωπίσει  ένα  από  τα  διαχρονικά προβλήματα του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας μας, που είναι οι δυσκολίες συντονισμού των Υπουργείων και των τομεακών δημόσιων πολιτικών. Άλλωστε, τα χαρακτηριστικά των ορεινών περιοχών δεν χρειάζονται απλώς την εξειδίκευση του αναπτυξιακού μοντέλου των αστικών περιοχών σε μικρότερη κλίμακα, αλλά απαιτούν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που δεν είναι το άθροισμα  μικρής  κλίμακας  τομεακών  παρεμβάσεων,  αλλά  μια  οριζόντια διαμορφωτική σύνθεση ή/και “συναίνεση” τους. Επομένως  χρειάζεται  μια  σύνθετη πολιτική–αναπτυξιακή–  επιχειρησιακή οριζόντια προσέγγιση ώστε να μην καταλήγουν  να  είναι  ανεφάρμοστες «ευχές». 

 Εκτιμούμε  ότι  θα  συμβάλλει  στο  σχεδιασμό  και  την εφαρμογή  της  δημόσιας  πολιτικής  και  η  δικτύωση  στο  επίπεδο της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  π.χ.  με  τη  συγκρότηση  ενός  Δικτύου  Ορεινών  Δήμων  που  θα δημιουργήσει  ψηφιακά εργαλεία  οριζόντιας  συνεργασίας  και  διοικητικής  τηλε-υποστήριξης και με την επιμέρους λειτουργική ή/και διοικητική δικτύωσή τους σε περιφερειακό  ή  διαπεριφερειακό  επίπεδο  κατά  Ορεινή  Περιοχή  (Πίνδος, Χελμός -Ερύμανθος  κ.α.). 

Το Δίκτυο  Ορεινών Δήμων θα  συνδέεται  με την Επιτροπή Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και θα διασφαλιστεί ο συντονισμός και η συνεργασία τους. 

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Με  βάση  τις  ανωτέρω  πολιτικές  επιλογές  ως  προϋποθέσεις,  η  δημόσια πολιτική για τους μικρούς ορεινούς Δήμους και γενικότερα τις ορεινές περιοχές προτείνουμε να περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: 

–  Η  Προεδρία  της  Κυβέρνησης  εκδίδει  έναν  Οδηγό  προς  όλους  τους  φορείς της  Δημόσιας  Διοίκησης  που  επεξηγεί  τον τρόπο  με  τον  οποίο  λαμβάνεται υπόψη  η  «ορεινότητα»  στις  κανονιστικές  ρυθμίσεις,  στα  διοικητικά  μέτρα, στα προγράμματα, στα έργα και στις δράσεις τους.

–  Στα  Σχέδια  Δράσης  των  Υπουργείων  και  στο  Ενοποιημένο  Σχέδιο Κυβερνητικής  Πολιτικής  (άρθρο  49,  Ν.  4622/2019),  εκτός  από  την περιφερειοποίησή τους,  προβλέπεται  ειδικό  Κεφάλαιο  για  την  εφαρμογή των  τομεακών  δημόσιων  πολιτικών  στους  μικρούς  ορεινούς  Δήμους, σύμφωνα  και  τον  ανωτέρω  Οδηγό  της  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  και προσδιορίζονται  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  τους  (οργανωτικές, επιχειρησιακές, οικονομικές κλπ). 

–  Κατά  την  κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας  κάθε  δημόσιας  πολιτικής,  που αποτελεί  ένα έργο  σε  εξέλιξη,  προστίθεται  ένα  ειδικό  Κεφάλαιο  για  την εξειδίκευση  ή/και προσαρμογή  των  διατάξεων  με  βάση  τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «ορεινότητας», σύμφωνα με τον ανωτέρω Οδηγό. Με τον τρόπο αυτό θα εισαχθεί σταδιακά στο νομοπαρασκευαστικό έργο η κουλτούρα αυτής της εξειδίκευσης και προσαρμογής.

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου - ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για τους μικρούς ορεινούς Δήμους