ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 1331/ 13.1.2020  έγγραφο της Δ/νσης Εργων Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   των  Επιτροπών  Διαγωνισμού  των  έργων:

                -  «Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Ανατολικού  και Νότιου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2019»

                -  «Κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Αρκτικού  και Κεντρικού  Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου 2019»

                -  «Ανάπλαση  Ζαρουχλεϊκων» 

        γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην Πάτρα, την Παρασκευή  24  Ιανουαρίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  των  Επιτροπών  Διαγωνισμού  των  έργων:

                -  «Κατασκευή  πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Ανατολικού  και Νότιου Διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2019»

                -  «Κατασκευή – επισκευή πεζοδρομίων  και  μικρών  τεχνικών  έργων  Αρκτικού  και Κεντρικού  Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου 2019»

                -  «Ανάπλαση  Ζαρουχλεϊκων».  

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ