ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση.

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 207777/ 4131/ 11.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών Εργων  Π.Ε. Αχαϊας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην  Επιτροπή Διαγωνισμού  για την  κατασκευή  του έργου με  τίτλο: “Συντήρηση  της  Επαρχιακής οδού  Διάσελο – Καλέντζι”, προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ,  με κωδικό  2014ΣΕ57100004 

        γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  Τετάρτη 23 Οκτωβρίου2019, ώρα  10.00 π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου  με  τίτλο: “Συντήρηση  της Επαρχιακής  οδού  Διάσελο – Καλέντζι”, προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα  με  το άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016 στις  Επιτροπές  αυτές συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ. της  οικείας  έδρας της  αναθέτουσας  αρχής, μέσω  των  εγγεγραμμένων στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε., όπως  τροποποιήθηκε  με την  υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση -  όλοι οι  εκπρόσωποι  στην Γενική  Συνέλευση  της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.,  που διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ