Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την δημιουργία και εγκατάστασης πινακίδων QR, στα πλαίσια του έργου διασυνοριακής συνεργασίας P.A.T.H.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης,  στην επιλογή “Συνεργάτη δημιουργίας και εγκατάστασης πινακίδων QR”,  στα πλαίσια  του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 18.000,00€ (M.I.S. 5003444)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Οδός: Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα,  Τηλ.: 2610 270097, Fax: 2610 273693, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  , Ιστοσελίδα:  http://www.pedde.gr/ped/ 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pedde.gr/ped.  

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή συνεργάτη δημιουργίας και εγκατάστασης πινακίδων QR (45316200-7 (Τοποθέτηση εξοπλισμού σηματοδότησης), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής) του έργου «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», στην ΠΕΔΔΕ συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Σαράντα ημέρες μετά την υπογραφή τη σύμβασης  

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα προσκληθέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.  

7. Κατάθεση  προσφορών: Προσφορές γίνονται δεκτές  στα γραφεία της ΠΕΔΔΕ που βρίσκονται στην Οδό Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα,    σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,  μέχρι την  10η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 14:00 μ.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 64.01.01.90 και 64.11.05 του προϋπολογισμού της ΠΕΔΔΕ έτους 2020.

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΠΕΔΔΕ www.pedde.gr/ped. Ανάρτηση της σύμβασης που θα προκύψει θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος  

Δήμαρχος Καλαβρύτων

 

Attachments:
Download this file (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ QR.pdf)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ QR.pdf[Αναλυτική πρόσκληση]389 kB
Download this file (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ QR _PATH.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ QR _PATH.pdf[Συνοπτική Πρόσκληση]103 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την δημιουργία και εγκατάστασης πινακίδων QR, στα πλαίσια του έργου διασυνοριακής συνεργασίας P.A.T.H.