ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1)    Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) όπως ισχύει.

2)    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3)    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

4)    Την υπ΄αριθ. οικ. 3955/21-1-19 (ΑΔΑ ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» (σελ 5).  

5)    Την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α'206), όπως τροποποιήθηκε από τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4314/14.

6)     Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ Α' 28): Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης.

7)     Τις διατάξεις του Ν. 4057/14-3-2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

8)     Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

9)     Το Π.Δ 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30.8.1988) περί «Κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου».

10)  Tο Π.Δ. 75/2011 «Περί της Συστάσεως των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΠΕΔ - ΚΕΔΕ)».

11)  Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

12)  Το άρθρο 12 της Αριθμ. 137675/EYΘΥ 1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 3521 Β’) Κοινή Υπουργική απόφαση με τίτλο Αντικατάσταση της 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-2016).

13) ΤοProgramme Manual τουInterreg Cooperation Programme.

14)  Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών.

15)  Την Απόφαση Ένταξης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της 7/11/2017, στον Τάραντα, (List of approved projects), όπως κοινοποιήθηκε στον L.P. για ένταξη της Πράξης με τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.

16)  Την Σ.Α.Ε. 301/6/24-9-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε. με κωδικό έργου 2018ΕΠ30160026 (ΑΔΑ Ω68Κ465ΥΙ8-ΕΘΤ).

17)  Την πίστωση από 54.448,00€ για δαπάνες προσωπικού όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο A.F. του έργου «P.A.T.H» (MIS 5003444) και συγκεκριμένα στα παραδοτέα 1.1.2,1.1.3, 2.1.1 – 2.1.5, 3.1.1-3.1.5, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5

18)  Την εξειδίκευση της δαπάνης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο εγκεκριμένο  JUSTIFICATION OF BUDGET COST του ίδιου έργου.

19)  Την υπ’ αριθ. 276 (ΑΔΑ: 6210ΟΚΣ1-ΩΛΒ) απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔΔΕ με την οποία η σχετική πίστωση έτους 2019 εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της ΠΕΔΔΕ.

20)  Την απόφαση Δ.Σ. υπ’ αριθ. 179 (ΑΔΑ: 9Σ5ΘΟΚΣ1-5Θ1) με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η συγκεκριμένη πρόσκληση, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση,  εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας προκήρυξης, προϋπολογισμού μέχρι 15.500,00€.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Την πρόσληψη προσωπικούυποστήριξης του έργου «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.), με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών για την πρώτη θέση (ΠΕ Πληροφορικής) και 4 μηνών για τη δεύτερη θέση (φωτογράφου), χωρίς δυνατότητα παράτασης.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ Πληροφορικής  

1  θέση

Πάτρα (με δυνατότητα απασχόλησης και στις άλλες Π.Ε. αρμοδιότητας ΠΕΔΔΕ)

Φωτογράφος

1 θέση

Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  

 

Attachments:
Download this file (2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΙΔΟΧ_updated.pdf)Προκήρυξη[ ]214 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ