Σεμινάριο για "Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ανάθεσης, Σύναψης και Εκτέλεσης “Δημοσίων Συμβάσεων” για Αγαθά, Υπηρεσίες,Μελέτες & Εργα"

Η Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας, έχοντας ως στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την άμεση ενημέρωση των Δήμων της Περιφέρειας  σε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, πραγματοποιεί σεμινάριο με θέμα:

 

Το  Νέο Θεσμικό  Πλαίσιο  Ανάθεσης, Σύναψης  και Εκτέλεσης

“Δημοσίων  Συμβάσεων”

για  Αγαθά, Υπηρεσίες,Μελέτες & Εργα

σύμφωνα  με  τον  Ν. 4412/2016 – ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016

 

Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετέχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων της Περιφέρειας και  των  Νομικών  τους  Προσώπων.

 

Συνοπτική θεματολογία προγράμματος:

§  Γενικές έννοιες / Ορισμοί 


§  Γενική παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις στα πλαίσια του Ν.4412/2016 


§  Ποιες είναι οι βασικές αλλά και πιο κρίσιμες αλλαγές σε 
σχέση με το προηγούμενο Νομοθετικό Πλαίσιο 


§  Αντικείμενο & πεδίο εφαρμογής του Νέου Θεσμικού πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις 


§  Ποιες είναι οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 


§  Διαδικασίες συγκρότησης & τήρησης φακέλου Δημόσιας 
Σύμβασης 


§  Διαδικασίες επιλογής του είδους της διαγωνιστικής 
διαδικασίας 


§  Απαραίτητα έγγραφα σύμβασης 


§  Νέος τρόπος σύνταξης διακηρύξεων 


§  Διαδικασία ανάρτησης & δημοσίευσης διακηρύξεων 


§  Καθορισμός όρων διενέργειας διαγωνισμού 


§  Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών 


§  Προθεσμίες παραλαβής προσφορών, ημερομηνίες κλπ 


§  Διαδικασίες σύνταξης οικονομικής προσφοράς 


§  Διαδικασίες αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών 


§  Διαδικασίες βαθμολόγησης προσφορών 


§  Ποια είναι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 


§  Διαδικασίες κατακύρωσης & υπογραφής σύμβασης 


§  Έννομη προστασία & τι αλλάζει στα πλαίσια των νέων 
διατάξεων (προσφυγές, ενστάσεις κλπ) 


§  Τήρηση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 


 Άλλα ειδικά θέματα που αφορούν τη Νομοθεσία Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις νέες διατάξεις 

 

Σχετικό συνοδευτικό Υλικό

Βρίσκεστε εδώ: Home Ημερίδες Σεμινάριο για "Το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ανάθεσης, Σύναψης και Εκτέλεσης “Δημοσίων Συμβάσεων” για Αγαθά, Υπηρεσίες,Μελέτες & Εργα"