Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 344/4.6.2015

 

Μετά  από  σχετικό  αίτημα  (υπ’ αρ. πρωτ. 437/2015) για  παροχή  διευκρίνισης σχετικά  με  την  Διακήρυξη  του  Ανοιχτού  Διαγωνισμού  με  αρ. πρωτ. 344/ 4.6.2015,  σας  γνωρίζουμε  τα  εξής:

Ερώτημα:

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν δύναται η ελάχιστη απαίτηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α4, του διαγωνισμού (Αρ. Πρωτ. 344-04.06.2015) ήτοι «Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον δύο (2) έργα αντίστοιχου αντικειμένου, ενταγμένα σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά, δίκτυα), ή άλλα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα που να αφορούν σε δράσεις παραγωγής υλικού δημοσιότητας – διοργάνωσης εκδηλώσεων – Κατάρτισης – παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού κατά την τελευταία πενταετία» να πληρούται με τη χρήση δάνεια εμπειρίας υπεργολάβου σύμφωνα με το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007. (Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν με την προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους.)

  

Διευκρίνιση  αναθέτουσας  αρχής:

Πράγματι,  με  την  χρήση  δάνειας  εμπειρίας  υπεργολάβου  (άρθρο 46  του  Π.Δ. 60/ 2007),  δύνανται  να  καλύπτονται  οι  απαιτούμενες  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης. 

Οπως  με  σαφήνεια  ορίζεται  από  τον  νόμο, είναι  απαραίτητη  η  προσκόμιση  της  δέσμευσης  των  φορέων  που  δίνουν  την  εμπειρία  στον  φορέα  που  την  δέχεται  (ανάδοχο)  και  την  χρησιμοποιεί,  προκειμένου  να  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό.

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτείται, πλέον της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας (με γνήσιο υπογραφής και σαφή αναφορά στα στοιχεία του έργου και της διακήρυξης, καθώς και στην παραχώρηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του φορέα στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού τόσο για την υποβολή προσφοράς όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανακηρυχθεί Ανάδοχος ), και:

Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της εμπειρίας (εφόσον πρόκειται για χρήση εμπειρίας) όπως αυτά προβλέπονται  και  αφορούν στον Ανάδοχο,  δηλ.:

  • Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης έργων
  • Τεκμηρίωση υλοποίησης αντίστοιχων έργων

Σε  κάθε  περίπτωση,  όσον  αφορά  στην  δάνεια  εμπειρία  ανθρώπινων  πόρων,  θα πρέπει  να  περιγραφεί μέσα  από  το  σχετικό συμφωνητικό  συνεργασίας, η  ενεργή,  ουσιαστική  και  διαρκής  παρουσία  των  διατιθέμενων  συγκεκριμένων  στελεχών (με  ονοματεπώνυμο  και  βιογραφικό),  καθώς  και  του  τμήματος  του  έργου  που  θα  καλύψουν,  όπως  περιγράφεται  στην  Διακήρυξη,  σε  συνδυασμό  με  κάθε  νομιμοποιητικό  έγγραφο  που  εξασφαλίζει  την  επικείμενη  αναπτυσσόμενη  συνεργασία.

 

Η  διευκρίνιση  παρέχεται  έγκαιρα,  για  την  διευκόλυνση  της  διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  και  την  κατανόηση  εκ  μέρους  των  υποψηφίων  Αναδόχων,  των  όρων  του  Διαγωνισμού  για  την  επιτυχή  συμμετοχή  τους.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Διευκρίνιση σχετικά με την Διακήρυξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 344/4.6.2015