Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 421/ 30.7.2014

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ. πρωτ.: 421/ 30.7.2014 Για την «Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων καταγραφής, μελέτης, αξιολόγησης και ανάδειξης πολιτιστικών, δημιουργικών, περιβαλλοντικών και λοιπών στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου “Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E”, με κωδικό I5.11.02»,

 

ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.

Μετά από τα υπ ́ αριθμ. πρωτ. 556/2.9.2014 και 563/3.9.2014 αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που λάβαμε από εταιρείες που έχουν παραλάβει το τεύχος διακήρυξης 421/30.07.2014, το οποίο αφορά τον διαγωνισμό για το ως άνω έργο και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο Α.1.5.6 & Α.1.5.7, σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Στην σελ 59 της διακήρυξης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, η σχετική ενότητα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την κατακύρωση και όχι κατά την υποβολή του αρχικού Φακέλου Προσφοράς συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται στην ενότητα Α.2.3 και Α.2.4.

Β. Για την τεκμηρίωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που προβλέπονται στην ενότητα Α.2.4 τόσο για τον Υπεύθυνο Έργου όσο και για τον Αναπληρωτή Έργου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικου

 

σημειώματος καθώς και των σχετικών απλών φωτοαντιγράφων (τίτλοι ξένων γλωσσών, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συμβάσεις έργου κλπ) και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου κρίνεται σημαντικό, για την επιβεβαίωση των αναγραφόμενων στα βιογραφικά στοιχεία, καθώς για την απόδειξη κάλυψης των προαπαιτούμενων κριτηρίων.

Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της Ομάδας Έργου για τα οποία επίσης προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους σε αυτήν. Η τεκμηρίωση τήρησης των ελάχιστων προϋποθέσεων θα πρέπει να συνοδεύει τα αναλυτικά βιογραφικά των μελών.

Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας (με αναφορά στο συγκεκριμένο έργο, το ρόλο του ατόμου στην υλοποίησή του και τη δέσμευσή του για συνεργασία με τον υποψήφιο Ανάδοχο), θα πρέπει να συμπληρώνονται για τα άτομα εκείνα που αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που ο Υπεύθυνος Έργου ή/και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου είναι εξωτερικός συνεργάτης, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί, και σε αυτήν την περίπτωση, η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας.

Δεν χρειάζεται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων εφόσον ζητείται εκ των προτέρων η τεκμηρίωσή τους και καθώς η Αναθέτουσα Αρχή δύναται σύμφωνα με το Άρθρο Α.4.4 της Διακήρυξης, να ζητάει τις απαραίτητες διευκρινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού επί του περιεχομένου του Φακέλου Προσφοράς.

Γ. Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της Ομάδας Έργου ισχύουν και για τον Υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η διευκρίνιση πραγματοποιείται εγκαίρως για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του διαγωνισμού και την κατανόηση εκ μέρους των υποψηφίων Αναδόχων των όρων του Διαγωνισμού για την επιτυχή συμμετοχή τους.

Ο Προϊστάμενος της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

Θ. Καμπέρος

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 421/ 30.7.2014