ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας 

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10646/ 11.12.2019 έγγραφο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του  Δήμου  Ξηρομέρου

4.    Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  ΛΑΜΠΡΑ  ΜΕΧΡΙ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟ  Χ.Θ.: 0+000 ΠΗΓΕΣ  ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.: 3+880  ΑΥΛΑΚΑΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)», συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ  (πλέον ΦΠΑ),

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019,  ώρα 9.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ  ΠΗΓΕΣ  ΛΑΜΠΡΑ  ΜΕΧΡΙ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ  ΑΠΟ  Χ.Θ.: 0+000 ΠΗΓΕΣ  ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.: 3+880  ΑΥΛΑΚΑΣ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)»,   του Δήμου  Ξηρομέρου.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -, όλοι οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ