Δελτίο Τύπου επί του Σχεδίου Νόμου για την Σύσταση ΝΠ για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Π.Ε.Δ. Δυτικής  Ελλάδας,  κατά  την  Συνεδρίασή  του  την  Πέμπτη   12  Μαϊου  2016,  επί  του  Σχεδίου  Νόμου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  με  τίτλο: «Σύσταση και  οργάνωση  νομικών  προσώπων  δημοσίου  ή  ιδιωτικού  δικαίου,  για  την  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  της  χώρας”,
αποφάσισε  ομόφωνα,  να  αποσυρθεί  το  εν  λόγω  Σχέδιο  Νόμου,  να  διασφαλίζεται  ο  αποκλειστικά  δημόσιος  χαρακτήρας  του  φορέα  διαχείρισης,  να  δοθεί  ικανός  χρόνος  προκειμένου  να  προηγηθεί  διάλογος  με  τους  φορείς  και  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  υφιστάμενες  διαμορφωμένες  συνθήκες  και  τα  τοπικά  σχέδια  που  έχουν  εκπονηθεί  και  έχουν  συμφωνηθεί.