ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 27598/ 298/ 30.1.2020 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής  Διεξαγωγής της  Δημοπρασίας των  υποέργων του  έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού  δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση  Αγ. Ανδρέα)  έως  την  είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική  γραμμή)”

                 (α) Υποέργο: Τμήμα Α: Πύργος  (σιδηροδρομική  γραμμή)  έως  είσοδο  Αγίου  Ιωάννη,  προϋπολογισμού:3.750.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

                 (β) Υποέργο:Τμήμα Β: Αγιος Ιωάννης- Κατάκολο, προϋπολογισμού: 1.740.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο:  “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού  δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση  Αγ. Ανδρέα)  έως  την  είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική  γραμμή)”, 

      (α) Υποέργο: Τμήμα Α: Πύργος  (σιδηροδρομική  γραμμή)  έως  είσοδο  Αγίου  Ιωάννη,  προϋπολογισμού:3.750.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

      (β) Υποέργο:Τμήμα Β: Αγιος Ιωάννης- Κατάκολο, προϋπολογισμού: 1.740.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ