ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.   Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ. 242/ 2019 Απόφαση.

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10406/ 16.10.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών – Γρφ. Τεχνικών Εργων του  Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ”, προϋπολογισμού  1.112.903,23 ευρώ  

      γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  Πέμπτη 24 Οκτωβρίου2019, ώρα 10.30 π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας  του έργου με τίτλο: “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ”, προϋπολογισμού  1.112.903,23 ευρώ.

Σύμφωνα  με  το άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016 στις  Επιτροπές  αυτές συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ. της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε., όπως  τροποποιήθηκε με  την  υπ’αρ. 242/ 2019 Απόφαση -  όλοι οι  εκπρόσωποι  στην Γενική  Συνέλευση  της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.,  που διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ