ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως  τροποποιήθηκε  με την  υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 282831/ 4918/ 27.9.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

 4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας των  υποέργων του έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα)  έως την  είσοδο  του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)”

                    α) Υποέργο:«Τμήμα Α:  Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή)  έως  είσοδο Αγίου Ιωάννη”, προϋπολογισμού 3.750.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

                  β) Υποέργο:«Τμήμα Β:  Αγιος Ιωάννης - Κατάκολο”, προϋπολογισμού  1.740.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

       γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  Τετάρτη 23 Οκτωβρίου2019, ώρα 11.00 π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διεξαγωγής της Δημοπρασίας  των  υποέργων του έργου  με  τίτλο: “Βελτίωση  προσβασιμότητας  επαρχιακού δικτύου  από  Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα)  έως την  είσοδο  του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)”

      α) Υποέργο:«Τμήμα Α:  Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή)  έως  είσοδο Αγίου Ιωάννη”, προϋπολογισμού 3.750.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

      β) Υποέργο:«Τμήμα Β:  Αγιος Ιωάννης - Κατάκολο”, προϋπολογισμού  1.740.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016 στις  Επιτροπές  αυτές συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση  -  όλοι οι  εκπρόσωποι  στην Γενική  Συνέλευση  της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.,  που διατηρούν  την  ιδιότητα του αιρετού.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ