ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας,  όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 59795/ 16.10.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Αρχ/κού Εργου & Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού  και Τεχν.  Υποστήριξης  του Δήμου  Πατρέων  

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότησητης Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ CAMPING  ΕΛΟΥΣ  ΑΓΥΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.536.290,32 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α,  Δήμου Πατρέων,

      γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  Τετάρτη 23 Οκτωβρίου20192019, ώρα 10.30 π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  CAMPING ΕΛΟΥΣ  ΑΓΥΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.536.290,32 ευρώ  χωρίς Φ.Π.Α,  Δήμου Πατρέων.

Σύμφωνα  με  το άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016 στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε  με  την υπ’αρ.242/ 2019 Απόφαση – όλοι οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε., που διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ