ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 372/ 21.8.2019  έγγραφο του Συνδέσμου  Αποχέτευσης  Ανδραβίδας – Λεχαινών – Κάστρου  Κυλλήνης – Τραγανού  “Ο ΗΡΑΚΛΗΣ" .

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:«Εσωτερικά Δίκτυα  αποχέτευσης  οικισμών Δήμου  Ανδραβίδας - Κυλλήνης και  Πηνειού  και  σύνδεσή  τους με  την  υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινων», προϋπολογισμού:6.348.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ)

      γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την Παρασκευή  23 Αυγούστου2019, ώρα 11.30π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού του έργου:«Εσωτερικά  Δίκτυα αποχέτευσης  οικισμών  Δήμου  Ανδραβίδας - Κυλλήνης και  Πηνειού  και  σύνδεσή  τους με  την  υφιστάμενη Ε.Ε.Λ Λεχαινών»,προϋπολογισμού:6.348.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

Σύμφωνα  με  το άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ