ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 185707/ 2992/ 21.6.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείαςτης  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Συντήρηση- οδική  ασφάλεια επαρχιακού  οδικού  δικτύου Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια του  π.κ.2013ΕΠ00100014)”, Υποέργο:«Συντήρηση – αποκατάσταση  βατότητας στο  Ε.Ο. δίκτυο  του νοτίου  τμήματος Ν. Ηλείας, ετών 2019 – 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ  μετά του  ΦΠΑ

 γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  την  Πέμπτη 27 Ιουνίου  2019, ώρα 10.30π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο:  “Συντήρηση- οδική  ασφάλεια  επαρχιακού οδικού  δικτύου Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια του  π.κ.2013ΕΠ00100014)”, Υποέργο:«Συντήρηση – αποκατάσταση  βατότητας στο  Ε.Ο. δίκτυο  του νοτίου  τμήματος Ν. Ηλείας, ετών 2019 – 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ  μετά του  ΦΠΑ.

Σύμφωνα  με το  άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ