Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ»

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)»,που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGΕλλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 58.000,00€ (M.I.S. 5003444).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Οδός: Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα,Τηλ.:2610 270097, Fax: 2610 273693, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: http://www.pedde.gr/ped

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pedde.gr/ped. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της ΠΕΔΔΕ (Αλ. Υψηλάντου 114-116) κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών χαρτογράφησης διαδρομών και διαδρομών ειδικών αναγκών, συλλογή στοιχείων για τις διαδρομές και προσθήκη διαδραστικού περιεχομένου σε πολυμεσική εφαρμογή (cpv71354100-5, 72312000-5και 72311100-9) του έργου «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», στην ΠΕΔΔΕ συνολικού προϋπολογισμού 58.000.00€ (46.774,19 και 11.225,81 € ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα 5 περίπου μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Πέντε (5) περίπου μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης αδαπάνως για τη Α.Α.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, (αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του διαγωνισμού). Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης.

7. Παραλαβή προσφορών:Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΠΕΔΔΕ που βρίσκονται στην Οδό Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την  12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 14:00 μ.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ Εξόδων 64.01.01.90 και 64.11.05 του προϋπολογισμού της ΠΕΔΔΕ έτους 2019.

11. Ενστάσεις:Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site της ΠΕΔΔΕ www.pedde.gr.

Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ»