ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με το σύστημα συλλογής προσφορών, στην επιλογή συνεργάτη υπηρεσιών εκτύπωσης (επεξεργασία και παραγωγή) και λοιπών προωθητικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προϋπολογισμού 9.000,00€ (M.I.S. 5003444)

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Οδός: Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, Τηλ.: 2610 270097, Fax: 2610 273693, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: http://www.pedde.gr/ped/

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.pedde.gr/ped/.

3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι υπηρεσίες εκτύπωσης και λοιπών προωθητικών υπηρεσιών (22000000-0, Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα) με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής) του έργου «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», στην ΠΕΔΔΕ συνολικού προϋπολογισμού 9.000.00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Έξι μήνες μετά την υπογραφή τη σύμβασης, τμηματικά.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα προσκληθέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 του Ν. 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

7. Κατάθεση προσφορών: Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΠΕΔΔΕ που βρίσκονται στην Οδό Αλ. Υψηλάντου 114 - 116, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μέχρι την 7η του μηνός Μαϊου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη , και ώρα 14:00 μ.μ.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
10. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 64.10.09, 64.11.05 του προϋπολογισμού της ΠΕΔΔΕ έτους 2019.

11. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site της ΠΕΔΔΕ www.pedde.gr/ped/. Ανάρτηση της σύμβασης που θα προκύψει θα γίνει στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ