Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 634/01-9-2015

Σας ενημερώνουμε ότι ο  Πρόχειρος Διαγωνισμός 634/01.9.2015 για το  έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού στα πλαίσια των Πακέτων Εργασίας 2 (Πληροφόρηση και Δημοσιότητα) και 5 (Ανάπτυξη Εργαλείων) του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness»(Πολίτες για την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-­‐Pro Effect» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -­‐ Ιταλία 2007-­‐2013,με κωδικό Ι3.32.05» επαναπροκηρύχθηκε με τους ίδιους όρους με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 1/10/2015, ώρα 14.00 και άνοιγμα των προσφορών στις 2/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες:Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για δράσεις του Προγράμματος Ci-ProEffect

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 634/01-9-2015