Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 420/ 30.7.2014 (10/9/2014)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ. πρωτ.: 420/ 30.7.2014 Για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05.

 

Μετά από το υπ ́ αριθμ. πρωτ. 575/ 9.9.2014 αίτημα παροχής διευκρινίσεων που λάβαμε από εταιρεία που έχει παραλάβει το τεύχος διακήρυξης 420/30.07.2014, το οποίο αφορά τον διαγωνισμό για το ως άνω έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ερώτημα του εγγράφου:

Σε συνέχεια της διευκρίνισης που μας αποστείλατε (με ημερομηνία 6/8/3014, Αρ. Πρωτ.: 458) σχετικά με την οικονομική αξιολόγηση (σελ.32) της Διακήρυξης: «Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων καταγραφής, μελέτης, αξιολόγησης και ανάδειξης πολιτιστικών, δημιουργικών, περιβαλλοντικών και λοιπών στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E», θα επιθυμούσα να διευκρινισθεί άν έχει παραμείνει εκ παραδρομής και η κάτωθι παράγραφος (σελ.25) στην Διακήρυξη “Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα” – Ci-Pro Effect: “Υπερβολικά χαμηλές Οικονομικές Προσφορές, με έκπτωση άνω του 20%, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή αιτιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία, τα οποία θα αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/ και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την εκτέλεση του Εργου, την πρωτοτυπία των υπηρεσιών κ.λ.π.”.

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής: Η παράγραφος στην σελίδα 25 της Διακήρυξης για την “Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα” για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013:

“Υπερβολικά χαμηλές Οικονομικές Προσφορές, με έκπτωση άνω του 20%, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή αιτιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία, τα οποία θα αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/ και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων για την εκτέλεση του Εργου, την πρωτοτυπία των υπηρεσιών κ.λ.π.”, ισχύει, όπως ακριβώς αναφέρεται στην Διακήρυξη.

Οι διευκρινίσεις στοχεύουν στην διευκόλυνση της διεξαγωγής του διαγωνισμού και στην έγκαιρη κατανόηση των όρων του, από τους υποψηφίους Αναδόχους, για την επιτυχή συμμετοχή τους.

Ο Προϊστάμενος της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

Θ. Καμπέρος

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 420/ 30.7.2014 (10/9/2014)