Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 420/ 30.7.2014

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ. πρωτ.: 420/ 30.7.2014 Για την «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil Protection Effectiveness» (Πολίτες για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας) και ακρωνύμιο: «Ci-Pro Effect» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, με κωδικό Ι3.32.05.

Μετά από το υπ ́ αριθμ. πρωτ. 552/ 1.9.2014 αίτημα παροχής διευκρινίσεων που λάβαμε από εταιρεία που έχει παραλάβει το τεύχος διακήρυξης 420/30.07.2014, το οποίο αφορά τον διαγωνισμό για το ως άνω έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 του εγγράφου:

Στην ενότητα Α.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελ. 12 της Διακήρυξης) αναφέρεται: «Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α'), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

 

Σύμφωνα με την ενότητα Α.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σελ. 11 & 12 της Διακήρυξης) το αντικείμενο του έργου αφορά σε δράσεις «Διαχείρισης και Συντονισμού διακρατικών έργων» καθώς και στην «Εκπόνηση Μελετών». Επίσης, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι «το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» αφορά στην Παροχή υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή για την έρευνα (πρωτογενή - δευτερογενή), καταγραφή και σύνταξη ειδικών μελετών καθώς και σε ενέργειες συντονισμού με το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα σε ότι αφορά στην από κοινού υλοποίηση δράσεων».

Εκ των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι ο υποψήφιας ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες:

Έρευνας (Πρωτογενών – δευτερογενών ερευνών) και σύνταξης μελετών,

Διαχείρισης και Συντονισμού έργων. Παρακαλούμε όπως παρασχεθούν οι κατάλληλες διευκρινήσεις αναφορικά

με το αντικείμενο/ σχετική εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου. Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής:

Α. Η ενότητα Α.2 της Διακήρυξης με τίτλο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ αναφέρει στο σύνολο της τα παρακάτω:

Α.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του Έργου είναι η: Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών», και ειδικότερα:

1. «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου»: Συνδρομή στον επικεφαλής εταίρο στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας 1 (διαχείριση) του έργου σύμφωνα με το [παράρτημα 1] της παρούσης. Πιο συγκεκριμένα:

Συγκρότηση και λειτουργία της δομής διαχείρισης του έργου (συντονισμός, εκθέσεις, επικοινωνία με Διαχειριστική Αρχή και εταιρικό σχήμα κ.α.).

Δημιουργία, ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου διαχείρισης του έργου (απαιτείται συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους για επιμέρους τμήματα του)

Υλοποίηση αξιολόγησης (2 εξαμηνιαίες, 1 ενδιάμεση και 1 τελική έκθεση αξιολόγησης) του έργου

2. «Εκπόνηση Μελετών»: Εκπόνηση για λογαριασμό του επικεφαλής εταίρου

των μελετών που προκύπτουν από την υλοποίηση των αντίστοιχων

δράσεων των πακέτων εργασίας 3,4,5 και 6 σύμφωνα με το [παράρτημα 1] της παρούσης και συγκεκριμένα:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την καταγραφή και αποτύπωση (αξιολόγηση) της υπάρχουσας κατάστασης δομών και υποδομών στις περιοχές στόχος του έργου

Περιφερειακή Ανάλυση με αποτύπωση (αξιολόγηση) της υπάρχουσας κατάστασης δομών (μηχανισμών) και υποδομών Πολιτικής Προστασίας της περιοχής του επικεφαλής εταίρου

Έρευνα και Ανάλυση Δευτερογενών Στοιχείων (Desk Research) για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματικότητα των τοπικών δομών (μηχανισμών) Πολιτικής Προστασίας με ενσωμάτωση 20 συνεντεύξεων με εμπλεκόμενα στελέχη σε περιστατικά καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή του επικεφαλής εταίρου

Σύνταξη συνθετικής έκθεσης των ευρημάτων και αποτελεσμάτων με ενσωμάτωση των συμπερασμάτων εργαστηρίων (workshops)

Μελέτη στρατηγικών για την ενσωμάτωση εθελοντικών ομάδων και πολιτών στον περιφερειακό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας

Σχεδιασμός Περιφερειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείριση της πληροφορίας (MIS), που θα συμπεριλαμβάνει το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό (σε συμβατική και ψηφιακή μορφή) και περιεχόμενο εκπαίδευσης

Έκθεση των αποτελεσμάτων εικονικής άσκησης με χρήση των αναβαθμισμένων δομών (μετά την εφαρμογή του MIS)

Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εικονικής άσκησης και ενσωμάτωση των συμπερασμάτων της στο αναθεωρημένο σύστημα.

Κύριος στόχος του έργου Ci-Pro Effect είναι η ανάπτυξη ενός κοινού μοντέλου διαχείρισης φυσικών καταστροφών μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ροής πληροφοριών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των υπαρχουσών δομών οι οποίες στο πλαίσιο του έργου καταγράφονται και αξιολογούνται βάσει της υπάρχουσας εμπειρίας από πρόσφατα περιστατικά καταστροφών. Οι εταίροι μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας θα εντοπίσουν τις όποιες αστοχίες υπήρξαν σε περιστατικά κρίσης από φυσικές καταστροφές και θα προσεγγίσουν τρόπους ταχύτερης ροής πληροφοριών τις κρίσιμες στιγμές των πρώτων ωρών αντίδρασης των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Η οριζόντια αντίληψη και η ολική διαχείριση μέσων και ανθρώπινων πόρων θα αποτελέσει τον πυρήνα του έργου ενδυναμώνοντας τη διασύνδεση μεταξύ της ‘διαχείρισης κρίσης’ και της ‘πρόληψης καταστροφών’ βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών και δυνητικών απειλών της εκάστοτε περιοχής. Το προτεινόμενο μοντέλο θα εφαρμοστεί πιλοτικά μέσω εικονικής άσκησης και θα τροποποιηθεί, όπου απαιτείται, ώστε να προσαρμοστεί στις δομές της περιοχής του εκάστου εταίρου και θα παρουσιαστεί στα κέντρα λήψης αποφάσεων ως ένα ευέλικτο καινοτόμο εργαλείο.

Β. Επίσης στην παράγραφο Ε της ενότητας Α.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (σελ. 15) της Διακήρυξης σχετικά με την απαιτούμενη εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου αναφέρεται:

«Ε. Στοιχεία για το προφίλ του υποψηφίου (δομή, έδρα, προσωπικό, οργανόγραμμα διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ.) και στοιχεία εμπειρίας του υποψηφίου για τα αντίστοιχα έργα που έχει υλοποιήσει κατά την προηγούμενη πενταετία. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τρία (3) έργα αντίστοιχου αντικειμένου, δηλαδή έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά, δίκτυα) πάνω στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση καταστροφών ή / και περιφερειακό σχεδιασμό αντιμετώπισης φυσικών/ανθρωπογενών/τεχνολογικών καταστροφών και κρίσεων κατά την τελευταία πενταετία.».

Καθίσταται, έτσι, σαφές από τα παραπάνω ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν αρκεί να διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση και συντονισμό έργων και στην εκπόνηση ερευνών και σύνταξη μελετών γενικά, αλλά θα πρέπει να καλύπτει και τις απαιτήσεις εξειδίκευσης σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα αποσπάσματα της διακήρυξης που παραθέσαμε και πιο πάνω.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 του εγγράφου:

Στην ενότητα Α.4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, Παράγραφος Ζ. (σελ. 16 της Διακήρυξης) αναφέρεται ότι:

- Ο Υπεύθυνος του Έργου θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία - κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) έργα - πάνω στη διαχείριση διακρατικών έργων με συναφές αντικείμενο, όπως περιγράφεται παραπάνω.

- Ο αναπληρωτής υπεύθυνος έργου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση διακρατικών έργων της Ε.Ε. και συμμετοχή σε έργα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.

Σε συνάρτηση με το ΕΡΩΤΗΜΑ 1, ποιο θεωρείται συναφές αντικείμενο ή έργα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης; Παρακαλούμε προσδιορίστε σχετικά.

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής:

Στην παράγραφο Ζ της ενότητας Α.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (σελ. 16) της Διακήρυξης αναφέρει:

«Ορισμός Υπεύθυνου Έργου και Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου και βιογραφικά τους σημειώματα. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός

(ανεξαρτήτως ειδικότητας), των πολυτεχνικών σχολών της χώρας ή των ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία και εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία - κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) έργα - πάνω στη διαχείριση διακρατικών έργων με συναφές αντικείμενο όπως περιγράφεται παραπάνω. Πέραν αυτών θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εμπειρία στη λειτουργία φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου Τομέα.».

Και παρακάτω στην ίδια παράγραφο, για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου:

«Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ, να έχει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση διακρατικών έργων της ΕΕ και συμμετοχή σε έργα σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης.».

Σε σχέση, συνεπώς, με το ερώτημα σας, και σε συνδυασμό με τις διευκρινίσεις στο Ερώτημα 1, η εμπειρία του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να αφορά στη διαχείριση κατ’ ελάχιστο 2 διακρατικών έργων του αντικειμένου της Ενότητας Α.2 της Διακήρυξης.

Αντίστοιχα, σ’ ότι αφορά την εμπειρία του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, θα πρέπει αυτός να διαθέτει 5ετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση διακρατικών έργων της ΕΕ και να έχει συμμετάσχει σε έργα με αντικείμενο συναφές με αυτό που περιγράφεται στην Ενότητα Α.2 της διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 του εγγράφου:

Στην σελίδα 15 γίνεται αναφορά στις υποσημειώσεις (1) και (2) αλλά δεν εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Πρόκειται για τις υποσημειώσεις της σελίδας 14;

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής:

Ναι, αφορά στις υποσημειώσεις της σελ. 14 της διακήρυξης.

Οι διευκρινίσεις στοχεύουν στην διευκόλυνση της διεξαγωγής του διαγωνισμού και στην έγκαιρη κατανόηση των όρων του, από τους υποψηφίους Αναδόχους, για την επιτυχή συμμετοχή τους.

Ο Προϊστάμενος της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

Θ. Καμπέρος

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα Ci-ProEffect Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 420/ 30.7.2014