Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή βιογραφικών και δικαιολογητικών προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου ‘’Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E”, με κωδικό έργου (MIS Code) 902060, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation Operational Programme “Greece- Italy”),  προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το ως κάτωθι αντικείμενο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 31/12 /2015:

 

Register to read more...

Π.Ε.Δ. Δυτικης Ελλαδας

Δραστηριοτητα

Ευρωπαϊκη Δραστηριοτητα

Σύνδεσμοι