Διευκρινίσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 652

Διευκρινίσεις για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. πρωτ. 652 για την κάλυψη δράσεων δημοσιότητας των πρότυπων Τουριστικών Πακέτων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ICE. 

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν απευθύνει ενδιαφερόμενοι φορείς στην ΠΕΔ ΔΕ σχετικά με την σύνταξη των Προσφορών τους, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν τα εξής προς ενημέρωση όλων των εν δυνάμει συμμετεχόντων:

 

  1. Καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο της πρόσκλησης είτε για μέρος αυτής,  οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικώς να έχουν αναλυτική κοστολόγηση ανά παραδοτέο όπως εμφανίζονται και στην περιγραφή της πρόσκλησης.