Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή βιογραφικών και δικαιολογητικών προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του εγκεκριμένου έργου ‘’Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E”, με κωδικό έργου (MIS Code) 902060, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (European Territorial Cooperation Operational Programme “Greece- Italy”),  προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το ως κάτωθι αντικείμενο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι 31/12 /2015:

 

1.2 Project Manager του έργου με κύριες αρμοδιότητες :

 

 • Tην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των δράσεων του προγράμματος και τον συντονισμό των ενεργειών της ΠΕΔ ΔΕ βάσει χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού,
 • Tην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην υλοποίηση των δράσεων και των συναντήσεων στις οποίες συμμετέχει η ΠΕΔ ΔΕ στα πλαίσια του έργου.
  Ενδεικτικά αναφέρονται:
  • υποστήριξη στην διεξαγωγή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος (κατάρτιση προδιαγραφών, συμπλήρωση δελτίων, δημοσιότητα, αξιολογήσεις κ.λ.π.)
  • υποστήριξη στον έλεγχο πληρότητας των παραδοτέων, τήρηση των προδιαγραφών, έλεγχο των χρονοδιαγραμμάτων, παροχή στοιχείων για κάθε μορφής αξιολόγηση (Προγράμματος, παραδοτέων)
  • o προτάσεις για συμπληρώσεις – τροποποιήσεις – βελτιώσεις των παραδοτέων
 • Tην παρακολούθηση, τον έλεγχο, την σύνταξη και υποβολή των επίσημων τριμηνιαίων αναφορών προόδου του έργου αναφορικά με την πρόοδο των δράσεων και του φυσικού αντικειμένου, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων αναφορών, εκθέσεων, πινάκων, που απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος.
 • Την διερεύνηση για εξεύρεση εξειδικευμένων στελεχών – επιστημόνων – εμπειρογνωμόνων που κρίνονται απαραίτητοι για συνεργασία, κατά τις φάσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.
 • Την υποστήριξη σε όλες τις δράσεις συνεργασίας – συντονισμού εμπλεκομένων (συσκέψεις, συναντήσεις κ.λ.π.)

 

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :

Επαγγελματική δραστηριότητα - εμπειρία:

 1. Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 2. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας

Άλλες προϋποθέσεις-κριτήρια:

1. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  

2. Άριστη γνώση υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα  ηλεκτρονικά  στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για την υποβολή:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από επαγγελματικό προφίλ στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων

2. Πτυχίο Αγγλικών ( Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας) – (στις περιπτώσεις νομικών προσώπων είναι επαρκής η άριστη γνώση της Αγγλικής από ένα τουλάχιστον μέλος / μέτοχο του νομικού προσώπου)

3. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας

 

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των

απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος

φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους

έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

 

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2610270097

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή βιογραφικών και δικαιολογητικών προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης